default

راه اندازی سیستم ثبت سرطان در بیمارستان میلاد

سیستم ثبت، مجموعه سازمان یافته است که روش های مختلف مطالعات مشاهده ای را بکار می گیرد تا اطلاعات متحد الشکل بالینی را جمع آوری نماید.

سیستم ثبت، مجموعه سازمان یافته است که روش های مختلف مطالعات مشاهده ای را بکار می گیرد تا اطلاعات متحد الشکل بالینی را جمع آوری نماید. این سیستم برای جمعیت مشخصی از بیماران مراجعه کننده به یک مرکز تشخیصی و درمانی سرطان با شرایط بیماری، شرایط همراه و مواجهات و اقدامات درمانی و نیز مراجعات پیگیری بیماران و منطبق با اهداف علمی، بالینی و یا مدیریت و سیاستگذاری انجام می شود. با توجه به تعداد بالای مراجعان مبتلا به سرطان به بیمارستان میلاد و به منظور انتقال تجارب و دانش فنی در خصوص طراحی و پیاده سازی “سیستم ثبت سرطان بیمارستانی” با همکاری “مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران” با اهداف توسعه سیستم ثبت سرطان بیمارستانی در بیمارستان ها و مراکز تحقیقات سرطان کشور، کاهش مشکلات پشتیبانی (سرمایه های انسانی و منابع مالی)، پرهیز از تکرار خطا در تجارب اولیه و استفاده از تنوع بالینی مراکز درمانی مختلف، راه اندازی شد و مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد از آبان ماه ۹۴ شروع به ثبت اطلاعات پایه ای و تشخیصی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال نمود. همچنین مرکز تحقیقات بالینی سرطان با همکاری انستیتو کانسر فرم ثبت اطلاعات سرطان های معده و پستان را نیز تهیه و در دیتابیس بارگذاری کرد و نیز تهیه فرم ثبت اطلاعات سایر سرطان ها نیز در دستور کار قرار دارد.

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital