3

تدوین دستورالعمل تجویز داروی های شیمی درمانی تموزولاماید، لیپوزومال دوکسوروبیسین و ریتوکسیماب برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی

در راستای پروژه تدوین دستورالعمل برای داروهای شیمی درمانی و پس از برگزاری نشست های تخصصی برای بررسی داروهای تموزولاماید، لیپوزومال دوکسوروبیسین و ریتوکسیماب در خرداد ماه ۹۶ ، نظرات مدعوین و متخصصین حوزه های مرتبط بررسی شد و  فرم، دستورالعمل و راهنمای تایید تجویز داروی تموزولاماید در اندیکاسیون های درمان تومورهای فیبروسارکوم پرتوبرنس، یویینگ، ملانوم، نورواندوکرین، سلول کوچک ریه، سارکوم بافت نرم، سارکوم رحم، تومورهای مغزی با گرید پایین، تومورهای مغزی با گرید بالا، اپاندیمم مغز و نخاع، مدولوبلاستوم مغزی و لنفوم اولیه مغز، داروی ریتوکسیماب در اندیکاسیون های درمان لنفوم هوچکین، لنفوم غیرهوچکین و لوسمی لنفوسیتیک مزمن و داروی لیپوزومال دوکسوروبیسین در  اندیکاسیون های درمان سرطان پستان، تخمدان، رحم و آندومتر، سارکوم رحم، سارکوم بافت نرم، سارکوم کاپوزی، لنفوم بورکیت، لنفوم هوچکین، لنفوم B-Cell و میلوم مول تیپل،  تدوین شد و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital