2

برگزاری سلسله وبینارهای تومورهای نورواندوکرین

مرکز تحقیقات سرطان در نظر دارد با همکاری انجمن های علمی انکولوژی معتبر سلسله وبینارهای تومورهای نورواندوکرین را برگزار نماید.

این وبینارها با هدف تدوین پروتکل و ارتقای تشخیص و درمان تومورهای نورواندوکرین بر پایه Evidence Based Medicine می باشد و باعث می شود که از Overtreatment این تومورها جلوگیری شده و هزینه سیستم های درمانی و بیمه ای را کاهش می دهد.

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital