untitled

برگزاری وبینار تومورهای سر و گردن توسط مرکز تحقیقات سرطان

بدنبال برگزاری موفق سمینارهای تومورهای سر و گردن در سال های گذشته، مرکز تحقیقات سرطان در نظر دارد در سال جاری با همکاری انجمن علمی سرطان ایران وبینار تومورهای سر و گردن را برگزار نماید.

این وبینار با حضور اساتید و متخصصین رشته های پزشکی مرتبط در چهار جلسه از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴ در روزهای پنجشنبه مورخ ۲۰ خرداد، ۲۷ خرداد، ۳ تیر و ۱۰ تیر ۱۴۰۰ برگزار می گردد.

وبینار تومورهای سر و گردن دارای امتیاز بازآموزی بود و علاقمندان برای شرکت در برنامه میتوانند پس از ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم کشور یا کلیک بروی لینک زیر در وبینار شرکت نمایند.

لینک شرکت در برنامه:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM2NGRjNmItNDljNS00MGQ5LThkZWMtZDZhODEzYWUxZDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db76fb59-a377-4120-bc54-59dead7d39c9%22%2c%22Oid%22%3a%22d60e0780-7b71-4898-9e16-aab75e297368%22%7d

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital